ATYP NÁBYTOK s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Ochrana osobných údajov

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť ATYP NÁBYTOK s. r. o.,

so sídlom Urmince 504, 956 02 Urmince, IČO: 52903761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 50395/N                   (ďalej len Prevádzkovateľ).

KONTAKT: studio@atypnabytok.sk, +421 948 789 987

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Naša spoločnosť sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Prijali sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie ochrany osobných údajov, rešpektujeme vaše právo na súkromie pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácií s nami.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Spracúvame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré nám užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracovania.

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

ČLÁNOK II.

Účely spracúvania a právne základy spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania a príjemcovia osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

Kategória príjemcov osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu

Článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákazníci

Bežné osobné údaje

Podľa zákona uvedeného v právnom základe

Účtovnícka firma

Zmluvné a predzmluvné vzťahy

Článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

Zákazníci

Bežné osobné údaje

20 rokov

Výrobca nábytku

Reklamácie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákazníci

Bežné osobné údaje

Podľa zákona uvedeného v právnom základe

Výrobca nábytku

Výkon marketingových aktivít

Článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Zákazníci

Bežné osobné údaje

Podľa zákona uvedeného v právnom základe

Výrobca nábytku

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie zákazky.

ČLÁNOK III.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR:

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, 

Tel: 02 / 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolanie Súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak  tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke: