ATYP NÁBYTOK s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Obchodné podmienky

Všeobecné usatanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť ATYP NÁBYTOK s. r. o., so sídlom Urmince 504, 956 02 Urmince, IČO: 52903761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 50395/N, uzatvorí za účelom predaja výrobkov v nábytkovom štúdiu, prostredníctvom webovej stránky www.atypnabytok.sk, či na základe telefonického rozhovoru.

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany, alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Objednávka tovaru

Zákazníci si môžu objednať výrobok  akýmkoľvek obvyklým spôsobom – osobne v štúdiu spoločnosti, e-mailom, alebo telefonicky.

Zákazníkovi je zrealizovaný návrh cenovej ponuky, ktorý sa až po jeho odsúhlasení považuje za skutočnú objednávku.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Na jej akceptáciu sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim v rozsahu 50% z kúpnej ceny objednaného výrobku. Platba v hotovosti, alebo úhrada prevodom musí byť realizovaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky, inak nemôžeme garantovať dohodnutý termín výroby.

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že si vybral farby, tvary a doplnky nábytku uvedené v objednávke. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s dohodnutou cenou, záručnými a obchodnými podmienkami.

Zameranie priestoru

S potrebnými úpravami elektrických, vodovodných a plynových rozvodov a obkladov stien oboznámime zákazníkov pri zameraní kuchynskej linky.

Rozvody vody, odpad, elektrické zásuvky, prívod plynu nesmú byť vedené na povrchu steny za vstavanými spotrebičmi, z dôvodu nedostatku priestoru za týmito spotrebičmi. Za bežnými skrinkami môžu byť vedené, voľný priestor za skrinkami je 5 cm. Toto platí v prípade štandardnej pracovnej dosky hĺbky 60 cm. Rovnako nesmú byť elektrické zásuvky umiestnené nad varnou platňou a drezom.

Cena a platobné podmienky

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, v cene tovaru je zahrnuté aj balenie. Preprava do miesta dodania, vynáška a montáž nie je zahrnutá v cene výrobku. 

Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a. s., IBAN: SK21 7500 0000 0040 2786 7147, SWIFT: CEKOSKBX

Č. ÚČTU: 4027867147/7500

Kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry, prípadne iného vystaveného dokladu.

Pri odbere výrobku obdrží kupujúci daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich  platnosti.

Dodacia lehota                                                                                                     

Dodacia lehota nábytku je uvedená v záväznej objednávke. Táto dodacia lehota je orientačná, s rezervou 7 dní.

Dodacia lehota sa počíta až odo dňa, kedy zákazník podpíše finálnu objednávku a súčasne zákazník doplní informácie, potrebné ku výrobe kuchynskej linky (ako napríklad typy vstavaných spotrebičov) a súčasne zaplatí zálohu za kuchynskú linku.

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný výrobok do 3-5 týždňov od zaplatenia zálohy kupujúcim.

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie uvedenej v zmluve.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný výrobok. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk.

Po dodaní výrobku už zákazník nemá právo na vrtenie výrobku, keďže bol vyrobený na objednávku, pokiaľ boli dodržané podmienky zmluvy.

Zmena, prípadne zrušenie objednávky

Akékoľvek zmeny v objednávke je možné vykonať do 3 dní iba osobne, v nábytkovom štúdiu, na adrese Stummerova 1914/46, 955 01 Topoľčany.

V prípade, že zákazník objednávku po tomto termíne chce zmeniť, je povinný zaplatiť všetky náklady dodávateľa s tým spojené.

V prípade, že zákazník objednávku po tomto termíne napriek tomu zruší, zostáva záloha, ktorú zákazník zaplatil pred zameraním, v plnej výške ako zmluvná pokuta v prospech dodávateľa.

Doplatenie tovaru

Dodávateľ oznámi zákazníkovi termín dovozu nábytku telefonicky niekoľko dní dopredu. Ak zákazník tento termín odsúhlasí, uhradí bezhotovostne doplatok na účet dodávateľa uvedený na objednávke tak, aby tento doplatok bol pripísaný na účet dodávateľa, alebo uhradený v hotovosti v plnej výške najneskôr             1 pracovný deň pred termínom dovozu.

V prípade, že zákazníkovi termín dovozu nevyhovuje napr. z dôvodu neukončenia stavebných prác v danom priestore, dodávateľ dodá nábytok po dohode so zákazníkom v niektorom z nasledujúcich dohodnutých termínov. Zákazník tým súhlasí s prekročením dodacej lehoty. Odloženie dovozu nie je spoplatnené.

V prípade, že dodávateľ nebude mať od zákazníka v dohodnutý deň dovozu doplatok za nábytok v plnej výške pripísaný na svojom účte, alebo zaplatený v hotovosti, dovoz nábytku sa zruší. Až keď bude doplatok zrealizovaný, dohodne sa so zákazníkom prvý voľný termín dovozu.

Tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do jeho plného zaplatenia kupujúcim.

Dovoz a výnos tovaru

Dovoz a výnos výrobku znamená doručenie výrobku adresu, ktorá bola uvedená pri jeho objednávaní. Presný čas dovozu výrobku zákazníkovi oznámi dovozca telefonicky s dostatočným predstihom.

Dovoz a výnos výrobku nie je zahrnutý v cene nábytku a platí sa priamo dovozcovi po uskutočnení výnosu.

Pri preberaní výrobku je zákazník povinný skontrolovať jednotlivé kusy výrobku, najmä skrinky a pracovné dosky, či sú dodané v neporušenom stave. Ak tak neurobí a poškodenie sa zistí až neskôr, nenesie dodávateľ za toto poškodenie zodpovednosť.

Odovzdaním výrobku prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

Montáž

Montáž nábytku nie je zahrnutá v cene nábytku od dodávateľa a platí sa priamo montážnej firme podľa platného cenníka v hotovosti po odovzdaní nábytku. Montážna firma nesie plnú zodpovednosť za montáž nábytku a prípadné poškodenia výrobku pri montáži.

Montáž nábytku sa vykonáva iba vo vykúrených a suchých priestoroch.

Zákazník si môže zabezpečiť montáž aj vo vlastnej réžii. V prípade zabezpečenia montáže zo strany zákazníka stráca tento nárok na prípadné reklamácie súvisiace s montážou a na prípadné reklamácie poškodení tovaru vzniknuté jeho konaním.

Likvidáciu obalov a odpadov po montáži kuchyne si zabezpečuje odberateľ.